• tisdag 26 oktober 2021
  • De bästa fonderna för alla dina konton - meddelande när det är dags att byta - medlemskap till gör-det-själv-pris
(*)
(*)
(*)
(*)
Antispam Uppdatera bild

Allmänna villkor

Villkoren gäller från och med 2020-03-29

1. Information om företaget

CompuStock (”Bolaget”)
Webbsida: fondkalle.se
Idelundsvägen 37
439 72 Fjärås
Telefon: 0708-53 99 13
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Org.nr: 790606-4998
Innehar F-skattsedel

FondKalle är ett registrerat varumärke tillhörande CompuStock.

2. Allmänt om tecknande av Avtalet om Tjänsten

Beskrivning av Bolagets tjänst (”Tjänsten”) finns att läsa på denna sida : https://www.fondkalle.se/om-fondkalle/tjaensten

När Bolaget och du som kund/medlem ingår avtal om Tjänsten (” Avtalet”) tillämpas dessa allmänna villkor (” Villkoren”) på Avtalet.

Tjänsten kan beställas via Bolagets hemsida via denna länk: http://fondkalle.se/order.php. Avtalet ingås genom att du som kund beställer Tjänsten via Bolagets hemsida eller förlänger redan befintlig tjänst.

3. Bolagets information

Bolagets information om FondKalles fondplaceringar (” Informationen”) utgör inte någon finansiell rådgivning, rådgivningstjänst eller förvaltningstjänst och det är du som kund som avgör om och i så fall hur du använder Informationen. Bolaget saknar helt kännedom om dina individuella ekonomiska förutsättningar och således även möjlighet att ge dig individuellt utformad rådgivning. Du som kund har varken rätt eller möjlighet att vända dig direkt till Bolaget för individuellt utformad rådgivning av något slag.

Du som kund bekräftar genom ingående av Avtalet att du är fullt medveten om att aktie- och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust samt att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Du som kund bekräftar vidare på samma sätt att du är medveten om att aktier och fondandelar kan öka och minska i värde vilket innebär att du aldrig är garanterad att få tillbaka ditt investerade kapital, oavsett om det sker på grundval av Informationen eller inte. Då fonder ofta placerar del av kapitalet på utländska marknader bekräftar du som kund även att du är medveten om att värdet på fondandelar kan påverkas av förändringar i valutakurser.

4. Pris

Priset för Tjänsten är utan kostnad i 30 dagar, 890 kr för 1 år, 1390 kr för 2 år och 3750 kr för 5 år. I priset inkluderas samtliga förekommande skatter, avgifter och andra kostnader. I priset inkluderas inte de eventuella kostnader eller skatter du som kund har för förvaltningen av kapitalet eller för fondbyten. Bolaget förbehåller sig rätten att justera priset för Tjänsten. Bolaget äger dock inte rätt att justera priset för redan ingånget och gällande Avtal.

5. Villkor för betalning och fullgörande

Tjänsten tillhandahålls omedelbart i samband med ingående av Avtalet. Betalning för Tjänsten erläggs mot faktura och ska ske inom den tid som framgår av fakturan. Fakturan skickas normalt direkt efter beställning av Tjänsten samt, i samband med erbjudande om förlängning av Avtalet (se punkt 9 nedan) till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Det är du som kund som ansvarar för att registrerad e-postadress är korrekt och alla förändringar av din registrerade e-postadress ska skyndsamt meddelas Bolaget alternativt uppdateras via ”Min medlemsida” på webbsidan. Fakturan förfaller till betalning på den dag som anges på fakturan. Tjänsten tillhandahålls då fakturan betalas. Om betalning ej sker före förfallodagen måste du som kund beställa en ny faktura via beställningssidan för att återaktivera Tjänsten.

6. Reklamation

Du har som kund alltid rätt att reklamera fel i Tjänsten inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i Tjänsten. Reklamation som sker inom två månader efter det att du märkte felet anses alltid ha skett i rätt tid. Om du inte reklamerar inom den tid som nu angetts förlorar du rätten att åberopa eventuellt fel.

Med fel i Tjänsten avses att Tjänsten avviker från Avtalet. Exempel härpå kan vara att Informationen inte når dig på vederbörligt sätt eller andra tekniska brister i Tjänsten, förutsatt att felet är att hänföra till förhållande från Bolagets sida. Med fel avses således inte brister i Tjänsten som beror på att du som kund lämnat felaktiga uppgifter och det är du som kund som är skyldig att tillse att dina kontaktuppgifter är korrekta. Som fel i Tjänsten avses inte sådana omständigheter som är att hänföra till dig som kund t ex tekniska brister från din sida.

Reklamation kan göras via e-post, telefon eller post (se ovan angiven kontaktinformation). Reklamation anses ha skett i rätt tid när du som kund inom fristen gjort vad som ankommer på dig för avsändande av reklamationsmeddelande. Om Bolaget bedömer att reklamationen är skälig har du som kund i första hand rätt till avhjälpande av felet samt till återbetalning avseende tid under vilken Tjänsten inte tillhandahållits. Du har, oaktat vad som ovan sagts, alltid rätt att ångra Avtalet inom viss tid från ingåendet av Avtalet (se om ångerrätt nedan).

7. Ångerrätt

Vid köp av Bolagets Tjänster har du som kund alltid rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks (ångerrätt). Om du vill utöva din ångerrätt ska du lämna ett klart och tydligt meddelande till Bolaget om att du önskar frånträda Avtalet, företrädesvis via kontaktformuläret på hemsidan eller via e-mail (se kontaktuppgifter ovan).

8. Garanti och ansvar

Bolaget lämnar inte några som helst garantier avseende Informationen och åtar sig inte något som helst ansvar för eventuella kapitalförluster eller annan direkt eller indirekt skada som åsamkas dig på grund av din användning av Informationen. Bolaget ansvarar inte heller under några omständigheter för riktigheten och/eller tillförlitligheten i Informationen. Bolaget är inte heller skyldig att genom försäkring eller på annat sätt täcka dina eventuella kapitalförluster eller andra direkta eller indirekta skador som kan drabba dig på grund av din användning av Tjänsten eller Informationen. Bolaget åtar sig inte heller, utöver vad som anges i dessa Villkor, något som helst ansvar för direkta eller indirekta kapitalförluster eller andra skador i övrigt som kan åsamkas dig på grund av eventuella tekniska avbrott eller andra uppehåll i Tjänsten.

9. Avtalets löptid m.m.

Avtalet gäller under den tid som Tjänsten är beställd (”Avtalsperiod”) och gäller från och med den dag du ingår Avtalet med tillämpning av dessa Villkor i denna version de görs tillgängliga på sidan http://www.fondkalle.se/allmanna_villkor.phpvid Avtalsperiodens första dag.

Inför Avtalsperiodens slut kommer du att erhålla ett erbjudande om att förlänga Avtalet som du kan välja att acceptera eller förkasta. Du bekräftar din förlängning av Avtalet samt att du tagit del av och godkänner Villkoren i den version som gäller för den nya Avtalsperioden genom att senast på det datum som anges på fakturan som bifogas det skriftliga erbjudandet betala in det belopp som anges däri. Om du väljer att inte acceptera erbjudandet (inte betalar in årsavgiften) avslutas Tjänsten på sista dagen för innevarande Avtalsperiod och du kommer inte att erhålla någon ytterligare Information.

10. Behandling av personuppgifter

Kristoffer Nilsson är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att så sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Genom att du ingår Avtalet och bekräftar att du godkänner dessa Villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

För att tillhandahålla och administrera Tjänsten måste Bolaget samla in och behandla följande uppgifter, vilket du samtycker till genom ingående av Avtalet:
Uppgifter om dig som kund; namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall uppgift om den IP-adress du använt. Bolaget kommer även behandla den information som du som kund eventuellt lämnar genom användning av kontaktformuläret på hemsidan eller via epost för lämnande av särskilt meddelande till Bolaget. Bolaget kommer även att behandla och lagra information om de fondportföljer du valt bevakning av, när du registrerat fondbyte, accepterat villkor, loggat in och loggat ut från Tjänsten och andra uppgifter som behövs för att vi skall kunna leverera Tjänsten med alla dess funktioner.

Ovan uppgifter fylls i av dig som kund och samlas in via Bolagets formulär för beställning av Tjänsten på Bolagets hemsida. Uppgifterna kommer inte att behandlas för något annat ändamål eller i större utsträckning än (i) vad som krävs för att Bolaget ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten (ii) för fullgörande av skyldighet enligt lag eller Myndighetsbeslut (iii) kundservice, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling och (iv) marknadsföring av eventuella framtida tjänster som Bolaget kommer att erbjuda genom Bolaget eller andra bolag i koncern som Bolaget i framtiden kan komma att ingå i.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av Kunduppgifter. Om du återkallar ditt samtycke innebär det att Bolaget inte längre har möjlighet att leverera Tjänsten. Detta innebär dock inte att Avtalet upphör att gälla.

Du har som kund rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller tas bort och Bolaget är skyldigt att tillse att så omedelbart sker. För sådan begäran, vänligen kontakta Bolaget per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du är även välkommen att kontakta Bolaget för eventuella övriga frågor kring Bolagets behandling av dina personuppgifter.

Bolaget sparar dina uppgifter och användardata i 1 år efter utgånget medlemskap, därefter raderas den information som ej krävs för att följa Bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning, i annat fall så länge lagen kräver.

Mer information om vår personuppgiftspolicy finns att tillgå via denna länk: https://www.fondkalle.se/om-fondkalle/policy-och-villkor/integritetspolicy

11. Sekretess

Du som kund förbinder dig att utan begränsning i tiden att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information (inklusive, men inte begränsat till, Informationen) som du erhåller från Bolaget. Med Konfidentiell Information avses all information som lämnas av Bolaget till dig som kund och som rör Avtalet och/eller Tjänsten och/eller dess innehåll, oavsett om och hur informationen finns dokumenterad, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från kunds sida mot Avtalet; (ii) information som du som kund kan visa att du redan kände till innan du mottog den från Bolaget; och (iii) information som du som kund mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till den informationen.

12. Immateriella rättigheter

Bolaget behåller äganderätten till samtliga förekommande till Tjänsten knutna immateriella rättigheter. Du har som kund inte rätt att licensiera, överlåta eller på annat sätt förfoga över Bolagets immateriella rättigheter eller dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

13. Force Majeure

Bolaget friskriver sig, utöver vad som i övrigt anges i dessa Villkor, från sin skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att betala skadestånd eller annan ersättning till dig som kund om Bolagets åtaganden enligt Avtalet inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet och liknande händelser som Bolaget inte råder över och inte heller kunnat förutse.

14. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor.

Som kund har du, i händelse av tvist, rätt att vända dig med ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Bolaget har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol.

Prova tjänsten kostnadsfritt

Efter provperioden: medlemskapet avslutas per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Komplett medlemskap utan bindningstid och utan kostnad i 30 dagar.

Unik tjänst

Ofta behöver man välja fonder på olika ställen; PPM, tjänstepension, IPS, fondkonto m.fl.

FondKalle har färdiga fondförslag för nästan alla konton.

Tajming

Du får ett mail när det är dags att byta fonder. Våra fondförslag har visat sig ge en hög vinst till låg risk.

Tack vare fondbyten i rättan tid.

Det skall inte vara så bökigt

Inga svårlästa villkor, ingen banksvenska, alltid tydligt.

Välkommen som medlem hos FondKalle.

Disclaimer

Informationen som presenteras på FondKalles hemsidor under domänen fondkalle.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. FondKalle ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.Prova-på 30 dagar gratis

Kostnadsfritt

JA TACK!

Efter provperioden avslutas medlemskapet per automatik om du inte aktivt väljer att fortsätta.

Kontakt

CompuStock
Idelundsvägen 37
439 72 FJÄRÅS

0708-53 99 13